Balistika

Balistika je nauka o pohybu střely. Zrodila se jakmile člověk  začal užívat střelných zbraní. Za zakladatele teoretické balistiky je považován švýcarský matematik a fyzik Leonard Euler (1707 – 1783). S rozvojem střelných zbraní a techniky se teoretická balistika rozdělila na několik odvětví:

  • Vnitřní balistika
  • Přechodová balistika
  • Vnější balistika
  • Balistika ranivá
  • Balistika kriminalistická

Vnitřní balistika

Sleduje dynamické a chemické jevy probíhající při výstřelu uvnitř hlavně. Úkolem je objasnění vzájemných vztahů mezi komponenty náboje a mezi nimi a hlavní zbraně.

Dělí se na tři fáze:

1. fáze:

Iniciovaná zápalka  zažehne prachovou náplň. Při hoření prachové slože se uvolňují prachové plyny, které uvedou střelu do pohybu. Střela překonává výtahové síly působící od zaškrcení  v nábojnici. Zařezává se do drážek vývrtu v hlavni. Nábojnice je v tuto chvíli roztažena na průměr nábojové komory a utěsňuje ji proti úniku prachových plynů. Nábojová komora se vlivem prachových tlaků začíná roztahovat v mezích pružnosti.

2. fáze:

S množstvím shořelé prachové náplně vzrůstá tlak v hlavni a střela začíná prudce akcelerovat rychlostí úměrnou rychlosti hoření prachu. Po dosažení maximálního tlaku už střela zrychluje pomaleji. Jak se střela vzdaluje od nábojnice tlak a zvětšuje se prostor mezi nimi. Začíná tlak v hlavni klesat. Nábojová komora se začíná vlivem poklesu tlaku smršťovat. Zároveň hlaveň začíná kmitat. Druhá fáze končí vyhořením prachové náplně.

3. fáze

V této fázi prudce klesá tlak i teplota prachových plynů. Střela ještě stále akceleruje ale hodně pomaleji. Střela opouští hlaveň a tím končí vnitřní balistika. Nábojová komora se vrací na svůj původní průměr. Vlivem pružnosti překmitne a stlačí nábojnici za její konečný průměr, který je o něco menší než nábojová komora.

Přechodová balistika

Po opuštění hlavně na střelu krátkodobě působí prachové plyny, které mají v tomto okamžiku vetší rychlost než střela a způsobují její zanedbatelné zrychlení. Vysoký úsťový tlak může negativně působit na  přesnost  střely, zpětný ráz a akustický třesk. Vyjímku tvoří zbraně osazené kompenzátory.

Vnější balistika

Zkoumá dráhu letu střely ve vzduch, známou jako balistická křivka. Největší vliv na dráhu střely má odpor vzduchu a zemská přitažlivost. Odpor vzduchu způsobuje ztrátu rychlosti a gravitace změnu trajektorie letu směrem k zemi. Pro výpočet vnější balistiky je k dostání řada programů.

Balistika ranivá

Ranivá balistika se zabývá účinky střely pro přechodu ze vzduchu do těla.

Balistika kriminalistická

Kriminalistická balistika je samostatná vědní disciplína, která studuje metody a prostředky vyhledávání a zkoumání střelných zbraní, střeliva, jejich součástí, stop střelby a zkoumání otázek balistiky z hlediska potřeb kriminalistiky.

Zdroj: Petr Leitner, Přebíjení střeliva