Jak postupovat při odcizení mobilního telefonu (zablokování nebo odblokování mobilního telefonu Policií ČR)

Policie ČR je oprávněna požadovat na provozovateli veřejně dostupné telefonní služby znemožnění nebo obnovení provozu odcizeného koncového telekomunikačního zařízení (dále jen „mobilní telefon“) ve veřejné síti GSM všech operátorů působících na území České republiky. Požadavek musí být doložen souhlasem dotčeného vlastníka mobilního telefonu.

Policie nemůže zablokovat:

 • ztracený mobilní telefon (blokace se týká jen odcizených mobilních telefonů),
 • mobilní telefon odcizený mimo území České republiky,
 • odcizenou nebo ztracenou SIM kartu (lze ji však zablokovat přímo u operátora),
 • mobilní telefon, jestliže jeho vlastník nezná IMEI („výrobní číslo“) a nedoloží příslušné doklady.

 

IMEI mobilního telefonu je uvedeno v dokladech při koupi mobilního telefonu a obvykle i na obalu (krabici) mobilního telefonu. IMEI zjistíte také na zadní straně telefonu v prostoru baterie, nebo pokud do mobilního telefonu zadáte posloupnost znaků *#06# (hvězdička – křížek – nula – šest – křížek).
Policie ČR má právo mobilní telefon odblokovat/ nezablokovat (např. pokud by blokace ztížila vyšetřování).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Souhlas se zablokováním nebo odblokováním mobilního telefonu je oprávněn uplatnit:

 • vlastník mobilního telefonu starší 15 let, pokud nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena,
 • zákonný zástupce vlastníka, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena,
 • zákonný zástupce vlastníka mladšího 15 let.

 

Osoba mladší 15 let může provést zablokování/ odblokování mobilního telefonu jen se souhlasem zákonného zástupce.

Souhlas může uplatnit i osoba pověřená plnou mocí oprávněné osoby. V tom případě však nese pověřená osoba odpovědnost za správnost poskytnutých údajů.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vlastník mobilního telefonu musí prokázat, že vlastní mobilní telefon s daným IMEI.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Odcizení mobilního telefonu nahlaste osobně na nejbližším oddělení Policie ČR. Zde také vyjádřete svůj souhlas s blokací. Telefonické nebo písemné ohlášení odcizení mobilního telefonu není možné.
Souhlas se zrušením blokace mobilního telefonu nahlaste též osobně na nejbližším oddělení Policie ČR. Telefonické nebo písemné požádání o odblokování mobilního telefonu není možné.

Na které instituci životní situaci řešit

Souhlas s blokací uplatněte na oddělení Policie ČR , kde jste nahlásili odcizení mobilního telefonu. V případě, že v době nahlášení odcizení nemáte všechny požadované doklady u sebe, můžete souhlas s blokací dodatečně uplatnit na jiném útvaru Policie ČR.

Souhlas se zrušením blokace mobilního telefonu nahlaste na oddělení Policie ČR, které zcizení šetří. Popřípadě se můžete obrátit na jiné oddělení Policie ČR, které zrušení blokace zprostředkuje.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na Policii ČR předložte:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
 • záruční list, na kterém je uvedeno IMEI,
 • pokud je vlastníkem mobilního telefonu fyzická osoba a pokud žádost místo ní doručila osoba pověřená – plnou moc vlastníka (nemusí být úředně ověřena),
 • pokud je vlastníkem mobilního telefonu právnická osoba – písemnou žádost podepsanou statutárním orgánem a opatřenou razítkem.

 

Pokud už nemáte záruční list, můžete předložit doklad o nabytí (pokladní blok, fakturu) a obal mobilního telefonu (obojí), kde je uvedeno IMEI.
Pokud souhlas o odblokování uplatňuje osoba, která dříve požadovala blokaci mobilního telefonu, pak pokladní blok, záruční list a obal nemusí předkládat.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Policista spolu s žádající osobou vyplní formulář, který obsahuje:

 • informace o odcizeném mobilním telefonu (IMEI, výrobní značka, typ),
 • informace o vlastníku mobilního telefonu (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní údaje),
 • pokud je vlastníkem právnická osoba – IČ, název a sídlo firmy,
 • souhlas osoby s blokací nebo odblokováním.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po vyplnění a odeslání formuláře obdrží operátoři žádost policie do 24 hodin. Provedení zablokování nebo odblokování a rozšíření v rámci sítě operátora bude probíhat podle technických možností sítě a dalších souvisejících okolností.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Policejní šetření
Po oznámení odcizení mobilního telefonu následuje policejní šetření.
V případě žádosti o odblokování mobilního telefonu může v některých případech policejní šetření též následovat (dvě různé osoby např. tvrdí, že jsou vlastníky mobilního telefonu mající shodné IMEI).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že zjistíte, že je váš mobilní telefon podle vašeho názoru neoprávněně blokován, obraťte se na nejbližší oddělení Policie ČR. Policie ČR provede šetření a případně váš mobilní telefon odblokuje.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud Policii ČR úmyslně uvedete nesprávné údaje (např. přístroj by nebyl odcizen, doklady by byly falešné apod.) můžete se dopustit spáchání přestupku proti pořádku ve státní správě dle § 21 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, za který lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč.
Pokud tímto jednáním jinému způsobíte vážnou újmu na jeho právech, můžete se dopustit spáchání trestného činu poškozování cizích práv dle trestního zákoníku, za který lze uložit trest odnětí svobody až na 2 roky nebo peněžitý trest.
V úvahu přichází i spáchání jiných přestupků či trestných činů, které by však bylo nutné zhodnotit v souvislosti s úmyslem, se kterým byly spáchány (např. trestný čin křivé obvinění dle § 174 trestního zákona – trest odnětí svobody až na 3 roky; trestný čin podvodu dle § 250 trestního zákona – trest odnětí svobody až na 2 roky nebo zákaz činnosti nebo peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty; přestupku proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích – pokuta do výše 3 000 Kč).
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR