Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu při evakuaci?

Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu při evakuaci?

V případě vyhlášení evakuace, ať už se nacházíte doma, v kanceláři nebo nákupním středisku, je důležité vědět, co udělat před odchodem a jak se chovat při opuštění objektu.  Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR – Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám přináší základní informace o tom, jak v tomto případě postupovat a na co nezapomenout.

Kdo rozhoduje o připravované evakuaci?

Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z ohroženého objektu nebo oblasti do prostoru, kde nebezpečí nehrozí.

Evakuaci je oprávněn nařídit (v rámci svých kompetencí) velitel zásahu při záchranných pracích, zam

objektová evakuace

ěstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností pro svůj správní obvod ORP ahejtman kraje pro část území svého kraje.

Jak se dozvíte o připravované evakuaci?

Hrozí-li nebezpečí z prodlení – např. hrozba výbuchu, úniku nebezpečné látky, destrukce objektu, přívalová vlna při zvláštní povodni – dozvíte se z místního rozhlasu, není-li zřízen, tak z radiovozů policie / městské policie, od zaměstnavatele či správce objektu.

Odvedení domácích zvířat

Nehrozí-li nebezpečí z prodlení – např. přirozená povodeň, dlouhodobý kolaps dodávek energií – kromě výše uvedených způsobů se dozvíte také z médií, zvl. z České televize a Českého rozhlasu.

Jak správně postupovat při krátkodobém opuštění domácnosti / objektu?

Pokud lze předpokládat, že se budete moci vrátit do svého domova / kanceláře již za několik hodin, postupujte takto:

  • vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, které máte v provozu,
  • elektrické spotřebiče odpojte ze zásuvky (mimo ledničky a mrazničky),
  • uhaste otevřený oheň (krb, kamna, svíčky…),
  • vypněte topení (plynový kotel),
  • zhasněte před odchodem všechna světla,
  • vezměte s sebou i svá domácí zvířata,
  • uzamkněte byt / kancelář,
  • ověřte, zda i ostatní v budově vědí o evakuaci,
  • opusťte budovu podle únikového značení nebo podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí.

Vypnutí hlavního jističe elektřiny

Při opouštění budovy se chovejte klidně, pomáhejte osobám se sníženou pohyblivostí a po opuštění budovy se shromážděte na místě, určeném k evidenci evakuovaných. Je nezbytné se zaevidovat, aby záchranáři při případné havárii po Vás nepátrali zbytečně v troskách budovy.

Jak správně postupovat při dlouhodobém opuštění domácnosti / objektu?

Při dlouhodobém opuštění domácnosti je Vaším nejdůležitějším úkolem si sbalit evakuační zavazadlo. Jak správně postupovat při balení evakuačního zavazadla a co má toto zavazadlo obsahovat, naleznete na dole uvedené webové stránce.

Pokud máte sbaleno evakuační zavazadlo a byl dán pokyn k opuštění domácnosti, postupujte tak, jak je uvedeno v předchozí podkapitole.

Mimo to ale při dlouhodobé evakuaci také vypněte i hlavní uzávěr plynu a vody (v případě povodně i elektřiny) a na vchodové dveře bytu umístěte zprávu o tom,kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, na kterém budete k zastižení. Toto platí zejména pro případ, kdy hodláte pobývat mimo oficiální místa, určená k nouzovému ubytování evakuovaných (např. na své chatě, u příbuzných).

Nemějte strach o Vaši domácnost, evakuovaná oblast bude hlídána policií či armádou a nepovolané osoby nebudou do této oblasti vpuštěny.

Zpráva na vchodových dveřích

Zdroj

Texty a fotografie byly převzaty s laskavým svolením Hasičského záchranného sboru JmK v rámci spolupráce na podporu projektu Vaše cesty k bezpečí