Letecká katastrofa (instrukce pro občany České republiky)

Havárie letadla nebo nouzové přistání v obtížném terénu je jedním z nejdramatičtějších katastrofických scénářů. Poněvadž
se může přihodit kdekoliv, nelze se připravit na žádnou konkrétní situaci.
Posádka letadla je na nouzové situace trénována a všichni ostatní jsou povinni držet se jejich instrukcí. Piloti se pokusí přistát co nejbezpečněji a ty jim můžeš pomoci pouze tím, že zachováš klid a budeš se snažit uklidňovat i ostatní.

Na nouzové přistání se připrav tak, že si utáhneš pás, zaklesneš se sousedy ruce v lokti, přitáhneš bradu pevně k hrudníku, nakloníš se dopředu přes polštář (složenou deku nebo kabát) a nohy, pokud je to možné, zahákneš se sousedy a připravíš se na náraz.
Když se letadlo zcela zastaví – nikdy ne dříve – opusť kabinu podle instrukcí, které posádka vydává před letem. Pokud jste přistáli na zemi, snaž se dostat co nejrychleji a co nejdál od letadla, neboť hrozí výbuch a požár. I kdyby nic nehořelo, drž se v povzdálí, dokud motory neochladnou a všechno rozlité palivo se nevypaří.
Po přistání na vodu se automaticky nafouknou čluny a upevní se na křídlech. V letadle si ještě nenafukuj záchrannou vestu, překážela by ti při vystupování. Počkej, až budeš ve vodě, potom zatáhni za pojistnou šňůrku nafukovací vesty a vylez do člunu.
Klesá-li letadlo pod vodu, odpoj člun od křídla ihned po nalodění cestujících a potřebného vybavení. Čím více vybavení s sebou můžeš vzít, tím lépe. Nezdržuj se ale kvůli osobním věcem a zavazadlům.

PAMATUJ!

Pokud opouštíš letadlo skokem padákem do divokého území, snaž se dostat zpět k vraku letadla, záchranáři si ho všimnou spíš než osamělého jedince nebo padáku.

Po havárii

Bez ohledu na to, jak jsi schopen se ovládat, je vstup do krizové situace dramatický, náhlý a zmatený. Můžeš být v šoku, můžeš se octinout i na hranici paniky.

Hrozí-li nebezpečí požáru nebo výbuchu, drž se ve větší vzdálenosti, dokud nebezpečí nepomine. Nebuď ale dál, než je kvůli bezpečnosti nutné. Nedovol nikomu kouřit, pokud došlo k rozlití paliva.
Zraněné přenes do bezpečné vzdálenosti. Postarej se o to, aby živí nebyli společně s mrtvými, smrt vyvolává v lidech strach, hůř bys je pak uklidňoval.
Postarej se o všechny, kdo to potřebují, přednost má však okamžité ošetření zraněných osob. Zranění ošetřuj podle závažnosti – nejdříve osoby se zástavou dechu a krevního oběhu, dále masivní krvácení, bezvědomí, rány, popáleniny a zlomeniny. Proveď protišoková opatření a podle možností zajisti rychlý odsun.
Prohlédni vrak a zachraň maximum výstroje a výzbroje, jídla, oblečení a vody. I když dojde k požáru letadla, nemusí být všechno zničené. Neriskuj ale, trvá-li nebezpečí vznícení palivových nádrží, pozor si dej i na stále doutnající škodlivé plyny z letadla.
Prozkoumej terén, a pokud to situace dovoluje, je účelné a bezpečnější zůstat tam, kde jste se po havárii ocitli. Jestliže je trasa vašeho letu známa, což se u leteckých tras předpokládá, budou mít záchranáři o místě, kde se můžete nacházet, alespoň nějakou představu. Vrak letadla objeví i v zalesněné oblasti dřív než skupinu lidí. I kdybyste pak museli místo opustit, získají tak informaci o místě vašeho posledního pobytu.
Nevydávej se hledat bezpečnější místo (potravu, vodu) sám, ale ani ne všichni najednou. Vyšli pouze „průzkumníky“, kteří okolní terén opatrně prohledají. Musí se pohybovat ve skupinkách (minimálně ve dvojicích), jednotlivé skupinky by mezi sebou měly udržovat kontakt (měly by se slyšet). Pro snazší návrat je dobré značit si cestu.
Volej o pomoc – má-li někdo vysílačku nebo mobilní telefon, zkus zavolat o pomoc. Snaž se zorientovat, záchranáři budou chtít co nejpřesnější informace o vaší poloze. Postav co nejvíce znamení, aby si vás někdo všiml, vysílej signály.

Vybuduj ochranu, která vás ochrání před přírodními živly.
Pro těžce zraněné, s nimiž nelze hýbat, je třeba ji postavit přímo nad nimi. Doba přežití těžce raněných osob je za těchto okolností omezená, musíš doufat v brzkou záchranu.
Zapal oheň, aby vám bylo tepleji. Pro zvýšení tepelného účinku ohně použij předměty, které odrážejí světlo, ušetříš tím palivo. Přitulte se jeden k druhému, ztratíte tak méně tělesného tepla. Oheň také pomůže zlepšit náladu.
Musíte-li se z vážných důvodů přesunout na bezpečnější místo, nedělejte to v noci a nikdy ne individuálně. Výjimkou jsou situace, kdy nebezpečí ohrožení života při setrvání na místě (např. nechráněná místa na skále, padající kameny) převyšuje riziko z přesunu za tmy do neznámého terénu.

PAMATUJ!

Na místě nehody vždy zanech znamení ve směru, kterým jste se vydali, aby se záchranáři dozvěděli, že někdo přežil, a kde vás mají hledat.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR – AVIS