Povodně

Takže tu máme povodeň, aneb voda všude tam, kde jí nechceme.

O hrozbě povodně se dozvíme z televize, rádia nebo místního rozhlasu. O aktuálním nebezpečí povodně a nařízené evakuaci budete informováni zvukem sirén a následným hlášením. Také je možné, že Vám na dveře zaklepe policista nebo pověřená osoba a o nebezpečí Vás informuje.

Základní dělení povodní je následující:

PŘÍVALOVÉ POVODNĚ:

Vzniknou po krátkých dešťových přívalech. Mohou vznikat všude tam, kde je nedostatečné vsakování vody do půdy, třeba i ve městech s upravenou kanalizací.

JEDNODUCHÉ POVODNĚ:

Mají jedno maximum. Způsobují je krátké vydatné deště s několika sty milimetrů srážek za několik dní.

SLOŽITÉ POVODNĚ:

S několika maximy mohou trvat několik dní i týdnů. Vznikají, jsou-li srážky rozloženy na delší dobu a mění-li se jejich intenzita.

SEZÓNNÍ POVODNĚ:

Patří k životu řek a jsou spojeny s pravidelnými změnami meteorologických podmínek, táním sněhu atd…

ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ:

  • narušením vzdouvacího tělesa (hráze vodního díla)
  • poruchou hradicí konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení vodních děl (při neřízeném odtoku vody z nádrže)
  • nouzovým řešením kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (mimořádné vypouštění vody z nádrže)

Situaci na vodních tocích a nebezpečí povodní monitorují Povodňové orgány, které v případě nebezpečí vyhlašují Stupně povodňové aktivity.

Máme tři stupně:

PRVNÍ STUPEŇ – STAV BDĚLOSTI:

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Na vodních dílech nastává při dosažení mezních hodnot nebo zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

DRUHÝ STUPEŇ – STAV POHOTOVOSTI:

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň. Na vodních dílech překročení mezních hodnot a skutečností z hlediska jeho bezpečnosti. Aktivizují se povodňové orgány, uvádí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce.

TŘETÍ STUPEŇ – STAV OHROŽENÍ:

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku nebo při jejich bezprostředním ohrožení v záplavovém území. Na vodních dílech při dosažení kritických hodnot současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

A máme to zde. Blíží se povodeň. Takže co to pro mne znamená? Beru evakuační zavazadlo a mizím?

Ne tak docela. Je potřeba se přesvědčit, že Vaši sousedé o hrozící povodni také vědí. Máte neslyšícího ve svém okruhu? Ověřte si, že i on je informován. A teď honem domů a do práce. Je potřeba vynosit do patra z přízemí a sklepů cenné věci, potraviny a chemikálie, které by mohli kontaminovat vodu. Pytli s pískem zabezpečte dveře a okna, upevněte předměty, které by mohla voda strhnout. Teď dobalte evakuační zavazadlo, ať jste připraveni. Máte vše připraveno? Můžete se vrhnout na pomoc sousedům.

Ve chvíli, kdy je vyhlášena evakuace, nejčastěji výstražným zvukem sirén a následným hlášením, je potřeba vypnout hlavní uzávěr plynu, vody, vypnout elektřinu. Dále uvolnit cestu domácímu zvířectvu ( pokud nějaké máte ). Teď je potřeba svázat babičku, která trvá na tom, že nikam nepůjde, hodit si ji na rameno, do druhé ruky evakuační zavazadlo, na venkovní dveře připíchnout zprávu, že budova je evakuována a k autu nebo na určené místo o kterém se dozvíte ze stejného zdroje, který Vás informoval o hrozbě povodně. Určené místo je shromaždiště, odkud místní úřad zabezpečuje dopravu do bezpečí, většinou tělocvična nebo ubytovna mimo záplavovou oblast. Pokud pojedete autem, neprojíždějte přes již zatopená místa. Auta ráda selhávají nejlépe uprostřed překonávané zátopy. Jestliže autem nepojedete, vyvezte ho alespoň na vyvýšené místo.

Při evakuaci respektujte pokyny policistů, vojáku, záchranářů, či jiných pověřených osob.

Po povodni je potřeba nechat odborně zkontrolovat stav budovy a stupeň jejího narušení statikem, rozvod elektrické energie a plynu a stav elektrospotřebičů, také kanalizaci, rozvod vody a kvalitu pitné vody ve studních. Se zajištěním odborníků bude jistě nápomocný příslušný úřad.

Na zatopených územích je třeba podle pokynů hygienika okamžitě zlikvidovat zejména uhynulé zvířectvo a veškeré potraviny zasažené vodou. Dokud nejsou prověřeny místní zdroje pitné vody a zajištěna jejich nezávadnost, je nutné odebírat vodu z náhradních zdrojů, například z cisteren, či využít vody balené.

V obcích budou zřizována místa humanitární pomoci, kde získáte základní potraviny, pitnou vodu, ale i další pomoc při odstraňování následků povodně.

Ihned po návratu do svého obydlí se doporučuje zjistit rozsah škod a kontaktovat pojišťovnu.

Toliko k záplavám. Snad už jen, že i v České republice jsou záplavy možné. Nejznámější z roku 1997, kdy přívalové deště způsobily záplavy na velké části Moravy a východních Čech si vyžádaly 50 lidských životů a materiální škody se vyšplhaly k miliardám korun. Nepodceňujte proto tuto hrozbu a buďte připraveni.

Autor

Pavel Zezulka