Požár v domácnosti – otevřený oheň

Otevřený oheň je častý zdroj požáru v domácnosti. Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR – Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám poradí, jak jej bezpečně používat.

Charakteristika otevřeného ohně

Jednou z nejčastějších příčin požáru v domácnosti jsou činnosti, při kterých se využívá otevřený oheň (svařovánípálení plamenemhořící svíčkyzábavná pyrotechnika apod.).

Všechny tyto činnosti mají jedno společné, vyskytují se při nich zdroje tepla dostačující pro zapálení běžného hořlavého materiálu.

Svařování

Ohřev tohoto plastového vodovodního potrubí PB hořákem měl za následek požár rodinného domu.

Svařovat lze kovy železné (např. ocel), ale také neželezné (např. hliník a měď). Takzvaně svařovat lze však také plasty a lepenku. Samostatnou kapitolu v práci s otevřeným ohněm tvoří pokrývačské práce, při kterých dochází k manipulaci s hořlavými látkami (lepenkami), které se svařují například plynovými hořáky.

Předpisy stanoví, že práce, pro které je nutná odborná kvalifikace, nesmí provádět ten, kdo požadovanou kvalifikaci nemá. Kdo chce provádět např. svářečské práce, musí mít platný svářečský průkaz. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů stanoví: „Fyzická osoba nesmí provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy“. V případě, že toto ustanovení fyzická osoba poruší může ji být uložena pokuta až do výše 25.000, – Kč.

Základní bezpečnostní opatření při svařování a dalších pracích s otevřeným ohněm řeší vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.

Základním bezpečnostním opatřením je v případě práce s otevřeným ohněm odstranění všeho hořlavého materiálu, a to nejen v bezprostředním okolí prováděné práce, ale nejlépe v celém prostoru. Dále je nutné zkontrolovat, zda nemůže dojít k přenosu jisker nebo žhavých okují k hořlavému materiálu v jiném prostoru (např. otvory v podlaze nebo ve stěnách). Rovněž nelze zanedbat přenos tepla vedením (např. trubka procházející stěnou do jiného prostoru, která je v přímém kontaktu s hořlavými látkami). Pokud jsou prováděny práce s otevřeným ohněm v domě nebo v bytě za provozu, je nutná spolupráce majitele nebo nájemníka na bezpečnostních opatřeních. Lidem, kteří tyto práce provádějí, musí být poskytnuty správné informace o hořlavých materiálech v okolí prováděných prací. Při pracích s otevřeným ohněm, zejména při svařování a pálení, musí být přítomna další osoba, která sleduje kam žhavé částice odletují a v případě potřeby může oheň v zárodku uhasit připravenými hasebními prostředky. Při přerušení práce musí vždy alespoň jedna osoba místo práce střežit a po ukončení práce je povinnost místo práce a jeho okolí kontrolovat. Nejkratší doba požárního dohledu je 8 hodin. Obdobná opatření se vztahují také např. na práci s otevřeným ohněm při lepení izolační nebo jiné střešní krytiny otevřeným plamenem.

Různá zařízení používající otevřeného ohně je nutné používat přesně dle návodu výrobce. Pokud se při práci s otevřeným ohněm používají současně hořlavé kapaliny (benzin, petrolej apod.) je  nutná nejvyšší  opatrnost, neboť  může   dojít   ke  zraněním i smrtelným úrazům. Proto je nutné se vždy nejprve seznámit se správnými postupy vhodnými pro používání těchto zařízení a tyto postupy dále dodržovat.

Svíčky, prskavky a zábavná pyrotechnika

Svíčky neponechávejte bez dozoru

Svíčky si v posledních letech našly své pevné místo v našich domech či bytech. Jejich obliba neustále stoupá, ale jen málokdo si uvědomuje, jak veliké nebezpečí v sobě skrývají.

Nezapomeňte, že hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň a s jako takovým by se s ní mělo zacházet. Ještě ve vzdálenosti 8-10 cm od plamene svíčky teplota dosahuje 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů, které ponecháte v blízkosti hořící svíčky. Zapálenou svíčku proto nelze položit kamkoliv a na cokoliv. Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu svíčky s podkladem (např. chvojím v adventním věnci, ubrusem apod.). Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti textilií, nenechávejte je na poličce ani na skříni, neboť se oheň může rychle přenést na nábytek a ostatní zařízení bytu. Zapálené svíčky nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Pod stálou kontrolou by měla být i zapálená vonná aromalampa, u které hrozí vyhřeznutí hořlavin přímo na podložku. Dávejte pozor na děti, aby si bez dozoru nehrály se zápalkami svíčkou, nebo prskavkou.

Požáry vánočních stromků se v posledních letech objevují spíše ojediněle, protože většina domácností používá k jejich osvětlení elektrické žárovkové svíčky. I u nich bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla a na stromek instalovat pouze takové osvětlení zakoupené nejlépe v běžné prodejní síti, které je opatřené českým návodem, ve kterém jsou uvedeny srozumitelné informace jak s výrobkem bezpečně zacházet a jak jej správně používat. Hasiči evidují případy, kdy kvůli elektrickému zkratu el. svíček došlo k požárům bytů.

Přečtěte si návod na pyrotechnice

Během adventní doby se již prodává zábavná pyrotechnika, která se používá především při oslavách příchodu nového roku. Při jejich prodeji a skladování je nutno dodržovat veškerá základní bezpečnostní pravidla takovým způsobem, aby nedošlo ke vzniku požáru, výbuchu, nebo jinému ohrožení. Před použitím zábavné pyrotechniky si pozorně přečtěte návod k použití, který by měl být přiložen. Tam se dozvíte, jakým způsobem byste měli s pyrotechnikou zacházet, aby nedošlo k požáru či ohrožení života.

Pozor při vaření!

Vánoce jsou také obdobím častějšího pečení a vaření. Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku a dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin. Pamatujte, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může dojít k popálení nebo opaření nezkušeného „hasiče“.

Pokud se Vám na pánvi vznítí potraviny, zakryjte pánev pokličkou a oheň uduste, posloužit k tomu může mokrý hadr nebo hasicí rouška. Výborným pomocníkem je při těchto bytových požárech univerzální hasicí přístroj ve spreji, kterým požár uhasíte v zárodku než se stačí rozšířit a napáchat velké škody. Je nutné jej však mít uložený nadosah od sporáku. Naopak,v těsné blízkosti sporáku neukládejte hořlavé předměty jako utěrky, papírové ručníky a „chňapky“ na horké nádoby.

Při vaření na plynovém sporáku doporučujeme nenosit na sobě volné oblečení (široké rukávy apod.), jeho části se mohou snadno dostat do kontaktu s ohněm.

Domácí únikový plán

Požár v kuchyni

Pro bezpečné zvládnutí požáru v domácnosti je dobré si předem připravit domácí únikový plán.

Domácí únikový plán (DÚP) je předem smluvený způsob úniku či opuštění objektu (bytu, domu) v případě požáru. Zpravidla se vypracovává několik únikových cest a slouží k včasnému a bezpečnému opuštění ohroženého prostoru. DÚP by měl být znám všem členům rodiny a měl by být alespoň dvakrát ročně procvičován. Důležitou součástí DÚP je „Místo setkání“ členů rodiny
(u stromu na zahradě, u lampy pouličního osvětlení …). Rodina má určeno „místo setkání“ mimo dům(např. u stromu před domem či jiný záchytný bod), kde se všichni sejdeme  a odkud budeme volat hasiče. Lze tak získat přehled o všech členech rodiny v případě požáru a pomůžete tím také zasahující jednotce.

Při práci s otevřeným ohněm si hlavně pamatujte:

  • Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
  • S otevřeným ohněm zbytečně neriskujte. Zdroje otevřeného ohně jako jsou svíčky nebo teplomet nenechte hořet bez dozoru, umístěte je tak, aby nemohly zapálit materiály v okolí.
  • Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků cigaret, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.
  • Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů. Opatrně nakládejte s hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy apod.)
  • Když opouštíte domov, nezapomeňte zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, vypnout elektrický nebo plynový sporák, uhasit otevřený oheň (krb), zastavit vodu. Ujistěte se, že jsou zavřená okna a dveře.

Zdroj

Texty a fotografie byly převzaty s laskavým svolením Hasičského záchranného sboru JmK v rámci spolupráce na podporu projektu Vaše cesty k bezpečí