Psychologie přežití (instrukce pro občany České republiky)

Přežití aneb Survival

Základní zásady přežití vyjadřují jednotlivá písmena anglického ekvivalentu slova přežití – survival. Kdykoliv jsi tváří v tvář přežití, vzpomeň si na slovo SURVIVAL.

S – Odhadni situaci (Survey situation)

Pokud ses ocitl v bojové nebo jinak nebezpečné situaci, pamatuj si – bezpečnost především!
Najdi úkryt, bezpečné místo, kde se můžeš před nebezpečím (nepřítelem) skrýt. Pomocí svých smyslů zkus rozpoznat, co se děje, co by ti mohlo hrozit. Co dělá nepřítel? Přibližuje se? Drží postavení? Ustupuje?

Zorientuj se, ujasni si svou polohu, zjisti charakter svého okolí. Každé prostředí – les, džungle, pustina – má svůj ráz a rytmus (zvuky, pohyb ptáků, zvířat a hmyzu). Poslouchej dopravní a bojový ruch, zkus rozpoznat, zda jde o vojenské či civilní přesuny atd.

Ujisti se, jestli nejsi zraněn, přesvědč se, v jaké jsi fyzické kondici. Případné zranění podle možností ihned ošetři. Dbej na to, abys zabránil dalším tělesným poškozením – zejména dostatečně pij, abys předešel dehydrataci. Pokud se nacházíš ve studeném nebo vlhkém podnebí, dostatečně se obleč, abys předešel podchlazení.
Zkontroluj výstroj a výzbroj, veškeré své vybavení (úplnost, poškození).
Sestav plán přežití podle situace a svých možností. Vždy při tom měj na paměti základní fyzické potřeby – vodu, potravu a úkryt.

U – Využívej všechny své smysly, přehnaný spěch působí ztráty (Use your flesh)

Než se rozhodneš o dalším postupu, zvaž všechny okolnosti dané situace a své možnosti. Nejednej bez rozmyslu a bez plánu jen z důvodu vzrušení z akce – mohl by ses dopustit vážných chyb v úsudku, které mohou zapříčinit ztrátu orientace, ztrátu výzbroje či výstroje, zranění, zajetí i smrt. Ke zhodnocení situace využívej všechny své smysly, vnímej okolní zvuky, pachy atd.
Buď pozorný! Pohybuj se obezřetně, buď připraven rychle se stáhnout, aniž bys sám sebe nebo ostatní ohrozil.

R – Zapamatuj si, kde jsi (Remember)

Označ svou polohu na mapě a vyznač její pozici vzhledem k okolnímu terénu. Tento základní princip musíš stále dodržovat.
Ujisti se, že polohu znají i všichni ostatní. Vždy veď v patrnosti, kdo ze skupiny má mapu a kompas. Věnuj bedlivou pozornost tomu, kde jsi a kam chceš jít. Neustále se orientuj!

V – Překonej strach a paniku (Vanquish)

Největším nepřítelem člověka v krizových situacích je strach a panika. Pokud je nedokážeš překonat, mohou ochromit tvou schopnost racionálně se rozhodovat. Strach může způsobit, že nebudeš reagovat na danou situaci, ale spíš na své pocity, obavy a představy, což vyvolá další negativní emoce, které tě zbytečně zbaví energie. Trénuj sebeovládání a posiluj svou sebedůvěru, v situacích přežití ti to pomůže překonat strach a paniku.
Absolvuj trénink přežití.

I – Improvizuj (Improvisation)

V běžném životě, kdy je naprostá většina předmětů snadno dostupná a nahraditelná, ztrácí člověk schopnost improvizovat, což může být v situaci přežití vážný problém. Není rozhodující, zda je tvá souprava pro přežití kompletní, ale to, zda dokážeš improvizovat, zda si dokážeš v nouzi poradit, jak chybějící předměty nahradit. Zapoj fantazii a představivost, uč se, jak a k čemu lze použít přírodní předměty, vymýšlej, k jakým dalším účelům se dá využít konkrétní speciální nástroj. Trénuj se v improvizaci!

V – Hodnota života (Value)

Stane-li člověk tváří v tvář situaci přežití se všemi negativními stránkami (stresory, překážky, nepohodlí), které k ní patří, bude takovou situaci pravděpodobně prožívat s pocity ohrožení života. Vůli k životu ovlivňují hodnoty, jež člověk díky znalostem a zkušenostem získaným v průběhu života vyznává. Houževnatost a snaha překonávat překážky a problémy pozitivně ovlivní tvou duševní a fyzickou sílu, pomohou ti čelit krizovým situacím.

A – Jednej jako domorodci (Autochthon)

Domorodí obyvatelé a zvířata jsou dobře přizpůsobeni prostředí, v němž žijí. Proto sleduj, jak lidé žijí a jak se chovají (kdy kde a jak získávají potravu, co jedí, kdy a kam chodí pro vodu, kdy odpočívají apod.), a zjistíš, jak můžeš přežít i ty. Klíč k přežití ti může dát i zvěř, i ona potřebuje vodu, potravu a úkryt. Nezapomeň ale, že chování zvířat může prozradit tvou přítomnost.

Navaž kontakt s domorodci – projev zájem o jejich život, nástroje, zvyky.

L – Žij svými smysly, ale nejdřív se uč a trénuj (Live with your flesh)

Bez potřebných znalostí a dovedností důležitých pro přežití se životní šance jedince v krizové situaci (válka, zajetí, únos, přírodní katastrofy, průmyslové havárie apod.) snižují. Proto získej znalosti a procvičuj nezbytné dovednosti dřív, než se vydáš do nebezpečného prostředí. Zda přežiješ, nebo nepřežiješ, záleží i na tom, jak dobře jsi na situaci připraven a vybaven. Trénink přežití zmenšuje strach z neznámého a dodává sebedůvěru.
Učí nás, jak žít smysly.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR – AVIS