Varovné sirény

Vysvětlení významu varovných sirén a jejich signálů.

Jedním z prvořadých úkolů při vzniku mimořádných událostí je varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím (před povodněmi, před následky havárií s únikem nebezpečných látek do životního prostředí, před nebezpečím velkých požárů, před zemětřesením, před nebezpečím sesuvu půdy, před lavinovým nebezpečím apod.). Je důležité, aby občané v postižených oblastech měli možnost včas přijmout opatření k ochraně života zdraví a co nejvíce omezit vznik škod na majetku.

Všeobecná výstraha

Signál všeobecná výstraha byl zaveden dnem 1.listopadu 2001 pro Českou republiku jako varování obyvatelstvu varování obyvatelstva při vzniku nebo hrozbě mimořádné události. Jedná se o kolísavý tón po dobu 140 vteřin.

ukázka (varovne-sireny-vseobecna-vystraha.mp3 975kB)

Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku mimořádných událostí – živelní pohromy (např. povodeň, sněhová kalamita, větrná smršť), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (např. havárie v chemickém závodě, ve skladu chemikálií, havárie v jaderném energetickém zařízení, ropná havárie), či jiné mimořádné události (např. teroristický čin, sabotáž, žhářství).

Sirény mohou být použity podle potřeby místně nebo na území kraje i na území celého státu.

Jak se zachovat v případě, že uslyšíte varovný signál?

Neprodleně se ukryjte, kdekoliv to bude možné, vyjma případů, že jde zcela zjevně o povodeň. Pokud není stát ve válečném stavu, nemusíte hledat těžké betonové kryty nebo sklepy pod úrovní terénu. K ochraně života postačí v prvotních okamžicích jakákoliv zděná budova, které lze uzavřít. Takže pokud jsem v práci, na nákupu nebo na návštěvě, neprchám v zoufalé snaze najít kryt, ale využiji právě té budovy, ve které jsem. Zvuk sirény přikazuje ukrýt se co nejblíže místu, kde zrovna jsem. Právě to může výrazně zvýšit naději na přežití. Zastihne-li mne tedy výstražný zvuk sirény mimo budovu, ukryji se v nejbližší možné, nebojte se požádat o poskytnutí ukrytu v jakýchkoliv objektech ( výrobní prostory, úřady, obchody, kanceláře, soukromé domy ).

Pokud někdo po zaznění výstražného zvuku sirén zaklepe u vašich dveří, poskytněte mu možnost se ukrýt. Nikam netelefonujte, síť bude pravděpodobně přetížená od zvědavců, kteří se snaží zjistit, co se děje. Snažte se nezatěžovat síť a nechat ji volnou pro orgány, které se účastní na řešení mimořádné situace. Pokud máte děti ve škole nebojte se. Škola se o ně postará.

Po ukrytí zavřete dveře a okna neboť poplach může se značnou pravděpodobností ohlašovat únik toxických látek, plynů, jedů, či jiných životu nebezpečných látek. Pokud po vyhlášení poplachu nenásledovalo hlášení o důvodu poplachu, pusťte si rádio, nejlépe místní stanice ( redakce Survivoru se pokusí v co nejkratší době zabezpečit a zveřejnit seznam frekvencí a stanic na kterých se v rámci krajů budou poskytovat tísňové informace ).

Na stanicích Českého rozhlasu a České televize se předpokládá informování obyvatelstva o opatřeních v rámci celého území ČR v případě krizové situace, která vyžaduje koordinaci opatření na ústřední úrovni.

Krátké shrnutí:

  • Ozve-li se signál všeobecná výstraha, ihned se ukryji do nejbližší budovy
  • Zavřu okna a dveře
  • Pustím rádio, abych se dozvěděl podrobnosti

Zkušební tón

Zkušební tón je ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti se obyvatelé dozvědí z hromadných informačních prostředků.

Požádní poplach

Požární poplach je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Vyhlašuje se pro jednotky požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo.

Autor

Pavel Zezulka