Zasažení chemikáliemi

První pomoc pro následující chemikálie

  • Postiženého přenést na čerstvý vzduch.
  • Uložit ho do stabilizované polohy.
  • Uvolnit těsné součásti a při zástavě dýchání okamžitě použít „polibek života“- umělé dýchání.
  • Pokud chemikálie zasáhla oči, důkladně je vyplachovat čistou vodou 10-15 minut (směrem od nosu).
  • Byl-li zasažen oděv, svléknout, postižená místa na těle opláchnout vodou a přiložit sterilní obvaz.
  • Postiženého nenechat prochladnout!

Chlór

Chlór je žlutozelený plyn těžší než vzduch, značně jedovatý a žíravý, při styku s vlhkým vzduchem tvoří mlhu. Snažte se ho nenadýchat, vede to k těžkému poleptání dýchacích cest a plic, a to i se zpožděním až dvou dnů, způsobuje těžké poleptání očí a podráždění kůže. V kapalném stavu může vyvolat omrzliny.

Amoniak

Amoniak neboli čpavek je bezbarvý plyn lehčí než vzduch, ostře a štiplavě zapáchá. Při odpařování z kapalného stavu tvoří chladné mlhy těžší než vzduch. Se vzduchem tvoří leptavou výbušnou směs, naštěstí málo hořlavou. Kapalný i plynný silné dráždí a leptá oči, dýchací cesty, plíce a kůži, způsobuje dráždivý kašel a křeče při dýchání, které mohou vést až k udušení. V kapalném stavu navíc vyvolává silné omrzliny.

Oxid siřičitý

Oxid siřičitý je kapalný a nereaktivní, při odpařování se tvoří mlha těžší než vzduch. Jako plyn je bezbarvý se štiplavým zápachem. Extrémně dráždí oči, dýchací cesty i plíce, což vede k otokům, kašli, dušení až k bezvědomí a smrti, může poškodit hlasivky.

Ethylén

Etylén je bezbarvá kapalina s nasládlým zápachem. Velmi rychle se odpařuje, její výpary tvoří chladnou mlhu. Plynný etylén je těžší než vzduch, s nímž tvoří výbušné směsi. Dráždí oči a dýchací cesty, má narkotický účinek. Může způsobit ochrnutí dýchacích center, způsobuje omrzliny, ospalost, závratě a bezvědomí.

Propan-butan

Propan-butan = kapalný bezbarvý plyn se slabým zápachem. Rychle se odpařuje, přičemž vzniká studená mlha a výbušné směsi. Působí narkoticky, způsobuje závratě, nevolnost, ospalost, svalovou ochablost, stavy podráždění a bezvědomí.

Acetylén

Acetylén je bezbarvý plyn který docela příjemně voní po éteru. Není jedovatý, ale mimořádně hořlavý a snadno vznětlivý. Způsobuje nevolnost, bolest hlavy, zvracení, otupělost, bezvědomí, vysoké koncentrace působí narkoticky.

Benzín

Benzín – bezbarvá kapalina s typickým zápachem, obchodní formy bývají zbarvené, výpary tvoří výbušné směsi těžší než vzduch. Delší vdechování výparů vede k pocitu opilosti, bolestem hlavy, stavu obluzení a zvracení, vysoké koncentrace k bezvědomí a zástavě dechu.

Zemní plyn

Zemní plyn bezbarvá kapalina, při odpařování tvoří výbušné směsi. Jako plyn je bezbarvý a těžší než vzduch. Způsobuje bolesti hlavy, závrať, ospalost, bezvědomí.